Nieuws uit de markt

Nieuws, informatie en regelgeving!

Recente internationale ontwikkelingen rond asbest!

De afgelopen maanden is er buiten Nederland veel gebeurd op het gebied van asbest. Zo heeft het tweejaarlijkse overleg in Genève inzake het Verdrag van Rotterdam plaatsgevonden afgelopen mei, onder luidkeels protest van de Russische delegatie. De Europese Economische en Sociale Commissie en de Commissie van de Regio’s heeft in juni een asbestcongres in Brussel georganiseerd en Canada heeft heel recent een nieuw standpunt over asbest ingenomen.

Bron: website asbest en bouw
Artikel door: Mr. dr. Yvonne Waterman, Waterman Legal Consultancy

Het verdrag van Rotterdam.

Dit VN-verdrag, dat dateert van 2004, regelt een waarschuwingsplicht voor specifieke gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden, die door een exporterende lidstaat in acht moet worden genomen. Zo kan een importerend land een geïnformeerde beslissing nemen (‘Prior Informed Consent’) om de import van een gevaarlijke stof toe te laten of te weigeren. Al vanaf het begin heeft de verdragscommissie van onafhankelijke deskundigen aanbevolen om chrysotiel op de waarschuwingslijst (‘Annex III’) behorende bij het verdrag op te nemen.

Njet

Tot 2012 heeft Canada er altijd een stokje voor gestoken dat chrysotiel op deze lijst zou worden opgenomen. Maar na de sluiting van de laatste grote asbestmijn, de Jeffrey Mine, in 2012 was het economisch belang van de oppositie verdwenen en liet Canada aan de wereld weten geen bezwaar meer te zullen maken. Prompt werd Rusland lid van het verdrag en liet in 2013 een keihard ‘Njet’ aan de onderhandelingstafel horen. Vanwege de verplichte unanieme stemming kon Rusland zo zijn wil aan circa 150 andere lidstaten opleggen.
Ook dit jaar gebeurde hetzelfde, met bijval van diverse andere landen die chrysotiel exporteren, zoals China, Zimbabwe, Kazachstan en Pakistan. Naderhand bleek dat de Pakistaanse delegatie van de regering opdracht had om vóór te stemmen maar ter plaatse door de asbestindustrie was omgekocht! Saillant is dat Rusland en Kazachstan samen verantwoordelijk zijn voor circa 80% van de wereldexport aan asbest.

Bezwaar

Tijdens de vergaderingen en presentaties interrumpeerde de delegatie van de Russische Chrysotile Trade Union frequent andere sprekers en beschuldigde hen luidkeels en met veel commotie van valse propaganda en leugens. In het bijzonder maakte de delegatie bezwaar tegen de presentatie van diverse films die de gezondheidsschade van asbest lieten zien. De Russische vakbond maakte van de gelegenheid gebruik om met een grote stand, veel foldermateriaal en literatuur haar eigen standpunt duidelijk te maken: chrysotiel asbest is níet schadelijk voor de gezondheid – die bewering beoogt slechts om Russische werkgelegenheid de kop in te drukken en arme mensen een verbetering van hun leefomstandigheden te misgunnen. In het bijzonder benadrukte zij dat ‘modern’ chrysotiel ‘anders’ is dan ‘traditioneel’ asbest, veilig gebruikt kan worden en juist vanwege zijn brandwerende eigenschappen levens kan redden. Dit roept de opmerking van Dr. Richard Lemen, voormalig Vice-Surgeon General van de Verenigde Staten, in herinnering die hij maakte tijdens het eerste congres van het European Asbestos Forum: “Russisch asbest heeft de wonderlijke eigenschap dat het pas kankerverwekkend wordt als het de Russische grens over gaat.”

Opmerkelijk is dat het verdrag de mogelijkheid biedt om “wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput” af te wijken van stemming bij unanimiteit en bij meerderheid te stemmen. Indien dit in 2017 – de achtste vergaderronde – zou gebeuren, zullen tegenstemmen inzake chrysotiel op hun beurt van tafel worden geveegd. Het belang hiervan is groot: juist het feit dat chrysotiel niet op de lijst van het Verdrag van Rotterdam staat, geeft de asbestindustrie een sterk argument om te stellen dat chrysotiel ‘dus’ niet gevaarlijk kan zijn. Ook kan opname op de lijst reden zijn voor de Verenigde Staten om eindelijk een asbestverbod in te voeren, wat mondiale navolging zou kunnen krijgen.